Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

Dňa 13.9.2011 bol schválený nový Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 362/2011, ktorý nadobudne účinnosť 1. decembra 2011.

Zákon úplne mení vzťah medzi účastníkmi zdravotnej starostlivosti: lekárom, lekárnikom a pacientom. Najdôležitejšou zmenou je Zoznam liečiv, ktoré sa už musia predpisovať len uvedením názvu liečiva a nie obchodným názvom. Aké sú teda práva a povinnosti jednotlivých účastníkov?

 

Lekár:

Podľa §119 ods. 5

5) Ak ide o liečivo uvedené v prílohe č. 1, predpisujúci lekár je povinný predpísať humánny liek s obsahom tohto liečiva uvedením názvu liečiva. Predpisujúci lekár môže pri predpisovaní podľa prvej vety uviesť na lekárskom predpise aj názov humánneho lieku. Predpisujúci lekár okrem názvu liečiva a množstva liečiva, uvedie aj cestu podania, liekovú formu, veľkosť a počet dávok v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách. Ak ide o liečivá, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, predpisujúci lekár je povinný predpísať humánny liek uvedením názvu lieku. Za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy lieku, veľkosti a počtu dávok v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách pri predpisovaní humánneho lieku v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti80) je zodpovedný predpisujúci lekár.

(6) Pri predpisovaní humánneho lieku podľa odseku 5 môže predpisujúci lekár zakázať výdaj náhradného humánneho lieku, ktorý je pre pacienta z medicínskych dôvodov nevhodný. Medicínske dôvody zákazu výdaja náhradného humánneho lieku nevhodného pre pacienta je predpisujúci lekár povinný zaznamenať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Názov humánneho lieku, ktorý predpisujúci lekár zakazuje z medicínskych dôvodov vydať pacientovi, je povinný uviesť na rubovej strane lekárskeho predpisu.

Lekárnik:

Podľa §121 ods. 3 písm. a) a b)

(3) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu pri výdaji

a)humánneho lieku, ktorý je uhrádzaný alebo čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, je povinná informovať pacienta o možnosti výberu náhradného humánneho lieku a o výške doplatku pacienta za všetky náhradné humánne lieky podľa platného zoznamu kategorizovaných liekov, ktoré jemožné vydať na základe predloženého lekárskeho predpisu,

b) je povinná vydať pacientovi humánny liek, ktorého liečivo je uvedené v prílohe
č. 1, ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom pacienta a ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak,

Pacient:

Pacient je ten, ktorý má najväčšie práva z ustanovení tohoto Zákona:

1)    Ak je spokojný s doterajšou liečbou, môže požiadať ošetrujúceho lekára aby mu na recept okrem účinnej látky uviedol aj názov lieku – pre prípadnú komunikáciu a dožadovanie sa svojej obvyklej terapie v lekárni. Tým sa môže predísť napr. k zámene, ak pacient je už zvyknutý na veľkosť, tvar a farbu tabletiek, ktoré dlhodobo užíva.

2)    Pacient má právo vyžadovať liek bez doplatku alebo s najnižším doplatkom, ktorý je dostupný v danej lekárni.

3)     Pacient si môže overiť ceny liekov a doplatkov v každej lekárni, resp. na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

4)    Ak pacient pri výdaji iného lieku postrehne nežiaduce účinky liečby, mal by bezodkladne informovať svojho ošetrujúceho lekára.

 Príspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru

Archív článkov: